SERVICIOS

Medjunarodna trgovina

Naše kliente savjetujemo u saglasnosti sa pozitivnim zakonskim propisima u pogledu uvoza i izvoza,nabavke roba i usluga u okviru UE kao i izvan nje. Sačinjavamo ugovore te obezbjedjujemo potrebnu dokumentaciju.

Naša sudska odn. vansudska aktivnost odnosi se na:

-Internacionalni kupoprodajni ugovori

-Postizanje naplativosti

-Bankovne garancije

-Kreditna dokumentacija

-Pravila UIP600

-Ugovori izmedju internacionalnih agencia

-Ugovor u pogledu provizija i concesija internacionalni.

-Ugovori o distribuciji

-Joint venture

-Medjunarodni transport